Territori

Vallès Occidental

Capital industrial del vallès

El capital cultural històric en el territori és un valor afegit significatiu on està subjecte el PECT “Vallès Industrial. Innovació i Disseny de la Indústria Europea”.

Unes generacions empresarials han anat configurant una realitat enginyera i industrial present en el teixit empresarial, a les escoles i a les famílies del Vallès. Realment el Vallès, junt amb el Baix Llobregat, composen l’única àrea metropolitana de gran ciutat amb un pes industrial rellevant a l’Estat Espanyol.

Les altres ciutats de la península o no tenen cinturó empresarial d’aquest abast (la indústria basca no està concentrada al voltant d’una gran ciutat) o el tenen més focalitzat en altres activitats econòmiques (com és el cas de Madrid).

Aleshores, l’especialització en la innovació i el disseny aplicat als sistemes industrials és l’àmbit adequat per aquest territori i on el PECT es fonamenta.

Una fortalesa sòlida que es complementa amb un territori integrat per un teixit industrial rellevant i unes infraestructures, centres de coneixement i tecnològics especialitzats en els sistemes industrials.

Alhora, també cal destacar el caràcter diversificat de la indústria al Vallès. El que pot ser una debilitat com la manca de massa crítica d’empreses d’un mateix sector suposa una oportunitat per a treballar de manera transversal en el disseny i la innovació, promovent dins els propis polígons i zones industrials les hibridacions i complementarietats que són necessàries avui en dia per a evolucionar els sectors econòmics.

31,4% Població

288.458 habitants (font idescat)

31,8% Empreses

3.950 empreses (font DIBA SIPAE)

30,8% Ocupació

112.461 persones (font idescat)

1126 ha. en polígons

(font DIBA SIPAE)